Algemene voorwaarden Offerteplek B.V.

Voor Consumenten

 

De Besloten Vennootschap Offerteplek B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74459767 en is gevestigd aan de Vinkenhof 2 (2935VP) te Ouderkerk aan den IJssel.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Offerteplek: de exploitant van de Website en bemiddelaar tussen Consument en Ondernemer.
 3. Dienst: Offerteplek bemiddelt via de Website (platform) tussen Consument en Ondernemer teneinde een overeenkomst tussen Consument en Ondernemer te bewerkstelligen.
 4. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de Website bezoekt en/of een Service- en/of Dienstaanvraag doet via de Website.
 5. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en zijn werkzaamheden verkoopt via de website van Offerteplek.
 6. Service- en/of Dienstaanvraag: de door de Consument gevraagde werkzaamheden van Ondernemer.
 7. Website: de website die Offerteplek gebruikt is: https://offerteplek.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van Offerteplek en het gebruik van het platform door Consument.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Consument de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Offerteplek aan Consument aangeven op welke wijze Consument de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Offerteplek zijn gepubliceerd, zodat Consument deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Consument.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Toegang tot de dienst

 1. Offerteplek biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Offerteplek heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op contact en gemaakte afspraken tussen Consument en Ondernemer.
 2. Offerteplek spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Consument. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 3. Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Offerteplek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Dienst tijdig worden verstrekt aan Offerteplek.
 4. Offerteplek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Offerteplek is uit gegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Offerteplek bekend was.
 5. Consument vrijwaart Offerteplek voor eventuele aanspraken van derden (Ondernemer inbegrepen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Consument toe te rekenen is.

 

Artikel 4 Gebruik van de dienst

 1. Consument heeft te allen tijde toegang tot de Website. De reacties c.q. offertes die Consument ontvangt zijn afhankelijk van de aangesloten Ondernemers. De inhoud van de offerte wordt te allen tijde door de Ondernemer zelf vastgesteld.
 2. Consument verschaft Offerteplek steeds alle nodige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen ten behoeve van het maken van een reservering bij Ondernemer.
 3. Indien Consument vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Consument Offerteplek onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken.
 4. Consument draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
 5. Consument dient zelf zorg te dragen om zijn gegevens up-to-date te houden.
 6. Consument is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Dienst van Offerteplek te beschermen, en de op de Dienst rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 7. Consument heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Consument is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden te houden indien hij gebruik maakt van de Dienst. Consument dient zich te onthouden van:

Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Offerteplek, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden (waaronder tevens verstaan Ondernemer) schade kan toebrengen.

Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Consument weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Offerteplek of derden hindert of schade toebrengt.

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Offerteplek gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Consument verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 2. Offerteplek komt het recht toe Consument de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
 3. Offerteplek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Website van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

 

Artikel 4a Verplichtingen bij het gebruik van de dienst

 1. Consument is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Offerteplek aan Consument.
 2. Consument vrijwaart Offerteplek voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Offerteplek is niet aansprakelijk voor enige schade door Consument geleden door haar optreden.
 3. Consument dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de website of de servers (van Offerteplek) schade wordt toegebracht. Indien Consument enige vorm van spam verstuurt en/of andere informatie die niet toegestaan is, en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Offerteplek het recht om Consument permanent de toegang te weigeren, zonder verplichting tot enige schadevergoeding.
 4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Consument.
 5. Consument is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop hij de Website gebruikt, beveiliging van wachtwoorden en meer.
 6. Het is Consument verboden om inbreuk te plegen op de Intellectuele Eigendomsrechten van Offerteplek, alsmede op de goede naam van Offerteplek.
 7. Consument is te allen tijde verantwoordelijk voor alle gegevens die hij op de Website plaatst danwel laat plaatsen. Offerteplek is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Consument. Consument geeft Offerteplek uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met Ondernemers indien Consument een reservering plaatst bij een Ondernemer.

 

Artikel 5 Beschikbaarheid Dienst

 1. Offerteplek streeft ernaar om zich in te spannen de Dienst en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Consument. Offerteplek is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het functioneren van de Website het gebruik van de Dienst op te schorten. Offerteplek is voorts gerechtigd maatregelen, die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht, te nemen om het naar behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 2. Het staat Offerteplek vrij onderhoud te plegen aan de Website en de Dienst ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Offerteplek Aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Website.

 

Artikel 6 Totstandkoming overeenkomst met Ondernemer

 1. De overeenkomst tussen Consument en Ondernemer komt tot stand op het moment dat Consument akkoord gaat met de offerte van Ondernemer tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. Ondernemer kan de overeenkomst slechts uitvoeren indien Consument zijn gegevens juist en volledig heeft opgegeven. Bij gebreke hiervan kan de reservering niet doorgevoerd worden.
 3. Ondernemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Consument en Ondernemer. In geen geval is Offerteplek aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door Ondernemer.

 

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid

 1. Offerteplek biedt uitsluitend een dienst (Website) aan waar Consument gebruik van kan maken. Offerteplek is niet aansprakelijk voor de gemaakte afspraken tussen een Consument en Ondernemer, alsmede de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door Ondernemer.
 2. De Dienst van Offerteplek ziet slechts toe op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Offerteplek bemiddelt niet tussen een specifieke Consument en Ondernemer. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Offerteplek jegens Consument, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Offerteplek in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Offerteplek is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Consument en Ondernemer, alsmede de uitvoering van de betreffende overeenkomst door Ondernemer.
 4. Offerteplek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. Offerteplek streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.
 5. Offerteplek is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
 6. Offerteplek staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Offerteplek verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Consument wegens tekortschieten aan de zijde van Offerteplek vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Offerteplek. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Offerteplek dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat Consument bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. Offerteplek is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)Ondernemers van Offerteplek, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)Ondernemers die door Opdrachtgever en/of Ondernemer aan Offerteplek zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Offerteplek en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Offerteplek buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Offerteplek heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Offerteplek haar verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 9 Opschorting Notice en take down

 1. Offerteplek is bevoegd het gebruik van de Website te schorsen, indien Consument zijn verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet of niet volledig nakomt. Offerteplek is bevoegd het gebruik van Website door Consument te schorsen, indien Consument in strijd met deze algemene voorwaarden handelt.
 2. Voorts is Offerteplek bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan Consument onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Offerteplek behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Consument in de gevallen als in artikel 4 van deze overeenkomst benoemd en Offerteplek hierdoor schade heeft opgelopen.

 

Artikel 10 Annulering offerte/overeenkomst met Ondernemer

 1. Indien Consument een reeds gesloten overeenkomst met Ondernemer wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van Ondernemer te geschieden. Consument is verplicht zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden van Ondernemer.
 2. Indien een overeenkomst tussen Consument en Ondernemer geannuleerd wordt door Ondernemer, kan Consument in samenspraak met Ondernemer een nieuwe overeenkomst overeenkomen. Indien Consument geen gebruik wenst te maken van het aangepaste aanbod, komt Consument slechts in aanmerking voor vergoeding van de kosten indien en voor zover dat mogelijk is volgens de voorwaarden van Ondernemer. Vergoeding zal via Ondernemer geschieden.
 3. Offerteplek is in geen elk geval aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het annuleren van een overeenkomst door Ondernemer.

Artikel 11 Risico-overgang en vrijwaring

 1. Offerteplek is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Consument op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Consument is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.
 2. Consument vrijwaart Offerteplek voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Consument als Consument lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door Offerteplek geleverde Diensten.
 3. Consument vrijwaart Offerteplek voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door Consument geplaatste gegevens en/of informatie. Indien Offerteplek aangesproken wordt door derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op Consument.

 

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. Offerteplek gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Consument.
 2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Offerteplek. Offerteplek zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.
 3. Indien Offerteplek op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten ten aanzien van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Offerteplek en worden niet overgedragen aan Consument.
 2. Het is Consument verboden om informatie die Offerteplek in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Offerteplek.
 3. Het is Consument niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.

 

Artikel 14 Klachten

 1. Indien Consument niet tevreden is over de service die via de Website van Offerteplek wordt aangeboden, de in bruikleen verstrekte Producten, of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Consument verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@offerteplek.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Consument voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Offerteplek de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Offerteplek zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Offerteplek en Consument is Nederlands recht van toepassing.
 2. Offerteplek heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Offerteplek en Consument worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.