Algemene voorwaarden Offerteplek B.V.

Voor Ondernemers

 

De Besloten Vennootschap Offerteplek B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74459767 en is gevestigd aan de Vinkenhof 2 (2935VP) te Ouderkerk aan den IJssel.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Offerteplek: de exploitant van de Website en bemiddelaar tussen Ondernemer en Consument.
 3. Dienst: Offerteplek bemiddelt via de Website (platform) tussen Consument en Ondernemer teneinde een overeenkomst tussen Ondernemer en Consument te bewerkstelligen.
 4. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de Website bezoekt en/of een Service- en/of Dienstaanvraag doet en/of een Aankoop doet via de Website.
 5. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en zijn werkzaamheden verkoopt via de website van Offerteplek.
 6. Service- en/of Dienstaanvraag: de door de Consument gevraagde werkzaamheden van Ondernemer.
 7. Account: Ondernemer dient een account te maken om gebruik te maken van het platform.
 8. Credits: het betaalsysteem dat Offerteplek hanteert waardoor Ondernemer de mogelijkheid krijgt om de service-/dienstaanvragen van Consument te bekijken en hierop kan reageren.
 9. Website: de website die Offerteplek gebruikt is: https://offerteplek.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Offerteplek en iedere overeenkomst tussen Offerteplek en een Ondernemer en op elke dienst die door Offerteplek wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Ondernemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Offerteplek aan Ondernemer aangeven op welke wijze Ondernemer de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Offerteplek zijn gepubliceerd, zodat Ondernemer deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene voorwaarden van Ondernemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Offerteplek is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Ondernemer.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Offerteplek gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Offerteplek gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Offerteplek is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Ondernemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Offerteplek het recht een overeenkomst met een potentiële Ondernemer om een voor Offerteplek gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Ondernemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Offerteplek niet binden. Enige specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden op de website van Offerteplek zijn indicatief en geven de Ondernemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Offerteplek niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Ondernemer het aanbod heeft aanvaard.
 2. Een Aanbod kan door Offerteplek via de website, per e-mail of telefonisch gedaan worden.
 3. Indien Ondernemer het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Offerteplek, zal Offerteplek de overeenkomst met Ondernemer schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Offerteplek daaraan niet gebonden. Ondernemer dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Ondernemer kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Offerteplek is niet gehouden aan een Aanbod indien Ondernemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Ondernemer geen rechten ontlenen.
 6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Offerteplek die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
 7. Voor het aangaan van een abonnement geldt een wettelijke bedenktijd van een maand. Indien Ondernemer schriftelijk heeft laten weten af te zien van een abonnement zal het aankoopbedrag worden terugbetaald. Indien Ondernemer inmiddels heeft gereageerd op leads, dan wordt Ondernemer per lead een prijs in rekening gebracht die gelijk staat aan de leadprijs behorende bij de kostprijs van het kleinste aantal losse credits.

 

Artikel 5 Toegang tot de dienst

 1. Offerteplek biedt enkel en alleen de Dienst aan. Offerteplek heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op contact en gemaakte afspraken tussen Ondernemer en Consument. Offerteplek bemiddelt op geen enkele manier tussen Ondernemer en een specifieke Consument.
 2. Offerteplek spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Ondernemer op basis van de overeenkomst tussen Offerteplek en Ondernemer. Offerteplek verplicht zich tot inspanning om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Dienstverlener verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Offerteplek garandeert in geen geval een minimumaantal bezoekers op de website of reserveringen bij Ondernemer.
 3. Ondernemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Offerteplek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Ondernemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de dienst tijdig worden verstrekt aan Offerteplek.
 4. Offerteplek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Offerteplek is uit gegaan van door de Ondernemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Offerteplek bekend was.
 5. Ondernemer vrijwaart Offerteplek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Ondernemer toe te rekenen is.
 6. De toegang tot de Dienst eindigt op het moment dat de overeenkomst eindigt.

 

Artikel 6 Gebruik van de dienst

 1. Ondernemer heeft te allen tijde toegang tot de Website van Offerteplek. De inhoud van een Service- en/of Dienstaanvraag wordt te allen tijde door de Consument zelf vastgesteld.
 2. Ondernemer verschaft Offerteplek steeds alle voor de uitvoering van overeenkomst nodige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen en benodigde medewerking.
 3. Indien Ondernemer vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Ondernemer Offerteplek onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken.
 4. Ondernemer draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
 5. Ondernemer dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens op de Website up-to-date te houden.
 6. Ondernemer kan, indien deze één of meerdere contactgegevens wil ontvangen, tegen betaling credits aanschaffen. De waarde van de credits wordt aan Ondernemer gecommuniceerd via de website van Offerteplek.
 7. Ondernemer verkrijgt door middel van credits de mogelijkheid om de Service- en/of Dienstaanvragen van Consument te bekijken en hierop te reageren. Gedurende de overeenkomst kan Offerteplek de waarde van een credit aanpassen.
 8. Ondernemer is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Dienst van Offerteplek te beschermen, en de op de Dienst rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 9. Ondernemer heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Ondernemer is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden te houden indien hij gebruik maakt van de Dienst. Ondernemer dient zich te onthouden van:

- Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Offerteplek, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen. - Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Ondernemer weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Offerteplek of eventuele andere Ondernemers hindert of schade toebrengt.

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Offerteplek gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Ondernemer verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 2. Offerteplek komt het recht toe Ondernemer de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
 3. Offerteplek kan Ondernemer adviezen en instructies opleggen met betrekking tot de te nemen beveiligingsmaatregelen en/of uit te voeren updates en configuraties, welke Ondernemer steeds strikt dient op te volgen.
 4. Offerteplek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Website voor derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

 

Artikel 6a Verplichtingen bij het gebruik van de dienst

 1. Ondernemer vrijwaart Offerteplek voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Offerteplek is niet aansprakelijk voor enige schade door Ondernemer geleden door haar optreden.
 2. Ondernemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Offerteplek aan Ondernemer.
 3. Ondernemer dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de website of de servers (van Offerteplek) schade wordt toegebracht. Indien Ondernemer enige vorm van spam verstuurt en/of andere informatie die niet toegestaan is, en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Offerteplek het recht om Ondernemer permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
 4. Het is Ondernemer verboden derden toegang te bieden tot de dienst zonder tussenkomst van Offerteplek.
 5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Ondernemer.
 6. Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop hij de Website gebruikt, beveiliging van wachtwoorden en meer.
 7. Het is Ondernemer verboden om inbreuk te plegen van op de Intellectuele Eigendomsrechten van Offerteplek, alsmede op de goede naam van Offerteplek.
 8. Indien Ondernemer zijn eigen content op de Website van Offerteplek plaatst, komt het gebruik en inhoud van deze content voor de rekening en risico van Ondernemer.
 9. Ondernemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle bestanden en content die hij op de Website plaatst danwel laat plaatsen. Offerteplek is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Ondernemer.

 

Artikel 6b Beschikbaarheid Dienst

 1. Indien overeengekomen verricht Offerteplek het nodige onderhoud aan de Website. Offerteplek streeft ernaar om zich in te spannen de Dienst en de toegang tot de Website hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Ondernemer.
 2. Offerteplek zal Ondernemer van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen. Offerteplek is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de dienst.
 3. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal Offerteplek zich ook inspannen om Ondernemer zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Dienst.
 4. Offerteplek kan op verzoek van Ondernemer onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals het verrichten van Updates en/of Upgrades.
 5. Offerteplek is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het functioneren van de Website, het gebruik van de Dienst door Ondernemer (tijdelijk) opschorten. Offerteplek is voorts gerechtigd maatregelen, te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht, te nemen om het naar behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

 

Artikel 6c Rechten Offerteplek

 1. Offerteplek kan Ondernemer adviezen en instructies opleggen met betrekking tot de te nemen beveiligingsmaatregelen en/of uit te voeren updates en configuraties, welke Ondernemer steeds strikt dient op te volgen.
 2. Offerteplek is gerechtigd naar de werkzaamheden van Ondernemer informeren en/of te controleren met als doel om de kwaliteit van de uitgevoerde Service- en/of Dienstaanvraag jegens Consument te waarborgen. Indien er naar het uitsluitende oordeel van Offerteplek niet wordt voldaan aan de kwaliteitsstandaard, heeft Offerteplek het recht Ondernemer (tijdelijk) uit te sluiten van de Dienst en/of de overeenkomst per direct te beëindigen. Offerteplek is nimmer gehouden tot enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden en/of vergoeding van de door Ondernemer geleden schade (gevolgschade inbegrepen).
 3. Offerteplek is gerechtigd het gebruik c.q. toegang tot de Website te schorsen, indien Ondernemer zijn verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet (volledig) nakomt of content plaatst in strijd met de overeenkomst.
 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Offerteplek of derden en/of onrechtmatig handelen door Ondernemer, is Offerteplek gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten en/of de overeenkomst met Ondernemer ofwel op te schorten ofwel per direct te ontbinden. In geen geval is Offerteplek aansprakelijk jegens Ondernemer indien deze ten gevolge hiervan schade lijdt. Offerteplek zal de betreffende (inbreuk makende) informatie per direct verwijderen.
 5. Offerteplek is gerechtigd alle relevante gegevens van Ondernemer te verstrekken aan een daartoe bevoegde instantie. Ook zal Offerteplek indien en voor zover sprake is van mogelijk strafbare informatie aangifte doen alsmede alle handelingen verrichten indien Offerteplek daartoe verzocht wordt door de betreffende instantie(s) in het kader van het onderzoek.
 6. In geen geval is Offerteplek aansprakelijk voor de door Ondernemer geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.
 7. Ondernemer vrijwaart Offerteplek voor elke schade, claims, aanspraken en/of aanklachten van hemzelf en/of derden in verband met de inhoud van de betreffende informatie en/of (onder)deel van de Website.
 8. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Offerteplek gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Ondernemer verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 9. Offerteplek komt het recht toe Ondernemer de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
 10. Offerteplek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Website voor derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 11. Offerteplek is bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan Ondernemer onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 12. Offerteplek behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Ondernemer indien Offerteplek schade veroorzaakt door de gedragingen van Ondernemer heeft opgelopen.

 

Artikel 7 Abonnement

 1. Bij het aangaan van een overeenkomst kan er een abonnement worden afgesloten. Een abonnement kan worden aangegaan voor de duur van ten minste 3 maanden en maximaal een jaar. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd tenzij het abonnement tijdig en juist is opgezegd.
 2. Tussentijdse opzegging van een abonnement is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en kan tegen het einde van de overeengekomen abonnementsperiode opgezegd worden.
 3. Indien sprake is van geen of niet tijdige beëindiging van het abonnement, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met de duur van de originele abonnementsduur.
 4. De opzegging kan per e-mail aan info@offerteplek.nl onder vermelding van de naam en contactgegevens van de Ondernemer gedaan worden alsmede de reden van opzegging en dient vóór een maand voor het ingaan van een nieuwe abonnementsperiode door Offerteplek ontvangen te zijn.
 5. Nadat het abonnement is geëindigd, is Ondernemer verplicht eventuele stukken, gegevens en Producten te retourneren aan Offerteplek.
 6. Offerteplek behoudt het recht om, na beëindiging van de looptijd van het abonnement, het abonnement niet te verlengen.
 7. Offerteplek kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Ondernemer, ontbinden ingeval:
  • Ondernemer de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Offerteplek als ongewenst wordt aangemerkt;
  • Ondernemer in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert;
  • Ondernemer naar het uitsluitende oordeel van Offerteplek ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert.
 8. Het is Ondernemer niet toegestaan om gegevens of credits te (ver-)delen aan/met derden of aan samenwerkende of onderliggende ondernemingen of filialen, zonder schriftelijke toestemming van Offerteplek. Bij niet naleving hiervan, kan de Ondernemer worden uitgesloten van gebruik van het platform.

 

Artikel 7a Credits

 1. Ondernemer kan volledig gebruik maken van de Dienst en alle contactgegevens ontvangen van de Consument door middel het inzetten van een vooraf ingekochte hoeveelheid Credits.
 2. Losse credits hebben een geldigheidsduur van één jaar en credits die zijn aangeschaft via een abonnement hebben een geldigheidsduur van één maand.
 3. Aangekochte Credits, welke niet tijdig zijn verbruikt, komen te vervallen. Restitutie van de aankoopprijs van vervallen Credits is uitgesloten.
 4. Ondernemer kan te allen tijde zijn hoeveelheid Credits verhogen door deze aan te kopen. De geldigheidsduur van deze losse Credits bedraagt één jaar, ingaand op datum van aankoop. Voor deze Credits gelden vervolgens dezelfde voorwaarden als de bij Overeenkomst eerder aangekochte Credits.
 5. Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor (het bewaken van een) eventuele onder- of overschrijding van het aantal Credits.

 

Artikel 8 opschorting en notice en takedown

 1. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Offerteplek of derden en/of onrechtmatig handelen door Ondernemer, is Offerteplek gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten en/of de overeenkomst met Ondernemer ofwel op te schorten ofwel per direct te ontbinden. Bijgevolg kan Ondernemer geen gebruik maken van de dienst van Offerteplek. In geen geval is Offerteplek aansprakelijk jegens Ondernemer indien deze ten gevolge hiervan schade lijdt. Offerteplek zal de betreffende (inbreuk makende) informatie per direct verwijderen.
 2. Offerteplek is gerechtigd alle relevante gegevens van Ondernemer te verstrekken aan een daartoe bevoegde instantie. Ook zal Offerteplek indien en voor zover sprake is van mogelijk strafbare informatie aangifte doen alsmede alle handelingen verrichten indien Offerteplek daartoe verzocht wordt door de betreffende instantie(s) in het kader van het onderzoek.
 3. In geen geval is Offerteplek aansprakelijk voor de door Ondernemer geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.
 4. Ondernemer vrijwaart Offerteplek voor elke schade, claims, aanspraken en/of aanklachten van hemzelf en/of derden in verband met de inhoud van de betreffende informatie en/of (onder)deel van de Website.

 

Artikel 9 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
 4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Offerteplek naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

 

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

 1. De betaling van abonnementen geschiedt middels een facturatie per maand/kwartaal/jaar van het nader overeen te komen bedrag en dient te worden voldaan door middel van een automatische incasso. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Ondernemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Ondernemer dient deze kosten ineens, via de aangegeven betalingsmiddelen, te voldoen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Ondernemer enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Offerteplek een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 4. Offerteplek heeft het recht de door Ondernemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Offerteplek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Offerteplek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Ondernemer niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn is Ondernemer in verzuim.
 6. Indien Ondernemer in verzuim is maar wel heeft gereageerd op leads, dan wordt Ondernemer per lead een prijs in rekening gebracht die gelijk staat aan de leadprijs behorende bij de kostprijs van het kleinste aantal losse credits.
 7. Vanaf de datum dat Ondernemer in verzuim is, zal Offerteplek zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Offerteplek meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Ondernemer.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Offerteplek is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Offerteplek, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Offerteplek en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Offerteplek buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Offerteplek heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Offerteplek zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel Offerteplek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Offerteplek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Ondernemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid

 1. Offerteplek biedt uitsluitend een Dienst (Website) aan waar zowel Ondernemer als Consument gebruik van kunnen maken. Offerteplek is niet aansprakelijk voor de gemaakte afspraken tussen een Ondernemer en Consument. De Dienst van Offerteplek ziet niet toe op enige vorm van bemiddeling tussen Ondernemer en Consument.
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Offerteplek, is Offerteplek uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Ondernemer Offerteplek binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en Offerteplek deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Offerteplek in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien de uitvoering van de dienstverlening door Offerteplek leidt tot aansprakelijkheid jegens Ondernemer, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 4. Offerteplek is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door Offerteplek geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragings- en renteschade.
 5. Aansprakelijkheid van Offerteplek jegens een Ondernemer is uitgesloten indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij Offerteplek of diens (toe)leverancier.
 6. Offerteplek is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Ondernemer en Consument.
 7. Offerteplek is niet gehouden tot enige vorm van restitutie van een reeds betaald bedrag of Credits indien Ondernemer geen werkzaamheden voor Consument verricht, maar wel de Service- en/of Dienstaanvraag heeft bekeken.
 8. Offerteplek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. Offerteplek streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.
 9. Offerteplek is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
 10. Offerteplek staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Offerteplek verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van de Ondernemer wegens tekortschieten aan de zijde van Offerteplek vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Offerteplek. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Offerteplek dient steeds schriftelijk gemeld te worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat Ondernemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Offerteplek vervalt na een halfjaar na afloop van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Offerteplek is bevoegd het gebruik van de Website te schorsen, indien Ondernemer zijn verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet of niet volledig nakomt. Offerteplek is bevoegd het gebruik van Website door Ondernemer te schorsen, indien Ondernemer content plaatst in strijd met deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst.
 2. Voorts is Offerteplek bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan Ondernemer onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Offerteplek behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Ondernemer in de gevallen als in artikel 4 van deze overeenkomst benoemd en Offerteplek hierdoor schade heeft opgelopen.

 

Artikel 14 Risico-overgang en vrijwaring

 1. Offerteplek is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Ondernemer op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.
 2. Ondernemer vrijwaart Offerteplek voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Ondernemer als Ondernemer lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door Offerteplek geleverde Diensten.
 3. Ondernemer vrijwaart Offerteplek voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door Ondernemer en/of Consument geplaatste/geüploade gegevens en/of informatie. Indien Offerteplek aangesproken wordt door derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op Ondernemer.

 

Artikel 15 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Offerteplek gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Ondernemers en Ondernemers die gebruik maken van de Website.
 2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Offerteplek. Offerteplek zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.
 3. Indien Offerteplek op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten ten aanzien van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Offerteplek en worden niet overgedragen aan Ondernemer.
 2. Ondernemer behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Website van Offerteplek plaatst, indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort.
 3. Het is Ondernemer verboden om informatie die Offerteplek in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Offerteplek.
 4. Indien daartoe verzocht, is Ondernemer gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Offerteplek terstond aan Offerteplek te retourneren.
 5. Het is Ondernemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.
 6. Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Offerteplek wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die Ondernemer en/of diens Consument maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Offerteplek, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Offerteplek onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Ondernemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen op basis van de overeenkomst en het gebruik van de Dienst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de overeenkomst zelf of waarvan partijen redelijkerwijs kunnen verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Offerteplek op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Offerteplek zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Offerteplek niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Ondernemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Offerteplek en Ondernemer ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 Klachten

 1. Indien Ondernemer niet tevreden is over de service die via de Website van Offerteplek wordt aangeboden, de in bruikleen verstrekte Producten, of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Ondernemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@offerteplek.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Ondernemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Offerteplek de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Offerteplek zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Offerteplek en Ondernemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Offerteplek heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Offerteplek en Ondernemer worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.